Disclaimer

Aansprakelijkheid
ErectieProblemen.net is een website van Chewow media. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ErectieProblemen.net, is het mogelijk dat de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op ErectieProblemen.net wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op ErectieProblemen.net geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ErectieProblemen.net, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ErectieProblemen.net te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ErectieProblemen.net verkregen is. ErectieProblemen.net garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ErectieProblemen.net verkregen informatie. De informatie op ErectieProblemen.net wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.